Welcome to วช.พล.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบายการศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลครู-บุคลากร

ข้อมูลนักเรียน

วิดีทัศน์ วช.พล.

สถิตินักศึกษา
 

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ

แจ้งผลการเรียน

เอกสารงานวัดผล

บทความ/งานวิจัย ครูเผยแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หลักสูตรระยะสั้น

แผ่นพับ

แผ่นพับระยะสั้น
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางเรียนปรับเกรด

ตารางสอบ
ตารางสอน - ครู
ตารางการใช้ห้อง
ยื่นฝึกงาน

ลงทะเบียนโครงงาน

รายชื่อนักศึกษา 1/56 1/57

คำสั่งวิทยาลัย 

หลักสูตร
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
สำนักงานวิชาการ

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
สำนักงานทะเบียน
สำนักงานฝ่ายวัดผล
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานบุคคล- ธุรการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานพัสดุ
 
บรรยากาศภายในวิทยาลัย
ประมวลภาพ กิจกรรม
 
 
หลักสูตร??
เอกสารดาวน์โหลด new
ระบบจัดการข้อมูลฝึกงาน

เขียนบทความ/งานวิจัย

โปรแกรมตารางเรียน 

eoffice บริการเอกสารออนไลต์
ส่งข้อความถึงนศ.(sms)
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว หน้า 1 2 3
ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง.pdf
ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์โคมไฟระย้าได้ที่สาม.pdf
ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศ ทวิภาคี.pdf
ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หมอตู้.pdf
ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์ยืนหน้าประตู.pdf
ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์ไหว้ครู.pdf
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช,ปวส ไฟฟ้า,ยนต์,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 9 พ.ค. 2557 ปวชเรียนฟรี!!
 -
 -
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน.pdf
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งปม. 58.pdf 22 ตค 2557
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.pdf 3 ต.ค.2557  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก
    (Bockbone)จำนวน40รายการ19 สค 2557
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุครื่องมือช่างจำนวน21รายการ18 สค 2557 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน48รายการ14 สค 2557 
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 3 สค 2557  
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   (ตำแหน่งครูจ้างสอน)แผ่นที่ 1 ,2 ,3  
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)Specครุภัณฑ์ครั้งที่3.pdf 25 เม.ย.2557  
(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.pdf 21เม.ย.2557
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)Specครั้งที่2.pdf 21เม.ย.2557
(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(แก้ไข17-4-57)17 เม.ย.2557.
ประกาศประชาพิจารณ์11เมย57(แก้ไขล่าสุด)  17 เม.ย.2557.
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 11 -4-57  11 เม.ย.2557.
เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอราคาครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ 10 เม.ย.2557.
ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์สแกนเนอร์ 26 มี.ค..2557.
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 3มค57 
ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ งปม 2557 23ธค56 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์2557 3ธค56 
ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์18พย56
ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะของครุภันฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 5 พ.ย.2556.
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรื่องสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติครุภัณฑ์
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 6 มิย 2556 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  14 พค 2556 
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์-สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
    ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   ประกาศ เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2556 จากวันที่ 1 กันยายน 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 -ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 -
 -
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบ2)
    เพื่อเข้ารับการปฎมนิเทศ
<<ส่วนที่1  ส่วนที่2>>
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส.ระบบเทียบโอนความรู้ฯ สาขาวิชาการบัญชี
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส.ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส.ระบบเทียบโอนความรู้ฯ สาขาวิชาเครื่องกล
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส.ระบบเทียบโอนความรู้ฯ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
 แผ่นพับระยะสั้น
   - ทดสอบระบบประกาศงานทะเบียน
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
ประกาศผลการเรียนนักศึกษา  new
ตารางสอบนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ประกาศผลการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบโอน(ปวส.)
   
 
 
 
 
   -ทดสอบประกาศงานการเงิน
 -
 -
 -
   - กำหนดเข้าค่ายคุณธรรมฯปรับสภาพนักเรียนชั้นปวช.๑ วันที่ ๘-๑๐พ.ค ๒๕๕๖ รายงานตัว ๘ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๘.๐๐ น.
 
   -
 -
 -
 -
 
   -
 -
 -
 -
 
 
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาเข้าใหม่ ปี2557 นศ. สามารถยื่นคำร้องขอรหัส
เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตและ WIFI โดยนำสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง
และขอรับเอกสารการสมัครได้ที่งานศูนย์ข้อมูลในวันและเวลาทำการ
หรือดาวนโหลดได้
ที่นี่ 
   
 - เว็บไซด์นี้กำลังปรับปรุงข้อมูลในหลายๆส่วนอาจมีบางส่วนไม่สามารถเข้าได้ และมีบางส่วนขาดตกบกพร่องไปหรือยังไม่มีลิ้งค์ขึ้น ทางเรากำลังดำเนินการปรับปรุง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่น
 -
 -
 -
 -
 
 
   0011  รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาลภาคค่ำ  [ 0 ]
 0010  เทียบโอนเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ?  [ 1 ]
 0009  รบกวนขอข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นหน่อยค่ะ  [ 0 ]
 0008  หลักสูตรระยะสั้นไม่ทราบง่าจะเผิดรับอีกเมื่อไรคะ  [ 1 ]
 0007  อยากเรียนการบัญชี มีเสาร์อาทิตย์มั้ยคร่ะ   [ 3 ]
 0006  การเรียน  [ 1 ]
 0005  อยากถามว่ามีเรียน เสาร์-อาทิตย์ป่าวครับ  [ 4 ]
 0004  อยากสอบถามเรื่องหลักสูตรระยะสั้นค่ะ  [ 3 ]
 0003  การตั้งคำถามหรือตอบคำถาม  [ 0 ]
 0002  เพื่อนๆ ปวช.3 คอมพิวตอร์ รายงานตัวด้วยจ้า  [ 1 ]
 
จำนวนผู้เข้าชม 13936 คน
 

 

 

นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 
 
ทัศนศึกษาไปกี่วันดี?
1วัน
2วัน
3วัน
4วัน
ไม่อยากไป
ไม่ออกความเห็น